Statutul CCIA2016-10-29T22:33:28+00:00

STATUTUL CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA a judetului ARAD aprobat in cadrul Adunarii Generale din 17.03.2014

 

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad, denumita in continuare Camera este organizata si functioneaza conform Statutului propriu elaborat in baza Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007 si a dispozitiilor Statutului-Cadru al Camerelor Judetene adoptat de Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din data de 27.12.2007.

Art.2. Camera este organizatie autonoma, neguvernamentala, de utilitate publica, apolitica, fara scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creata pentru a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor sai si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate.

Art.3. Camera este infiintata din initiativa comerciantilor si a dobandit personalitate juridica la data intrarii in vigoare a Hotararii de Guvern nr. 799 din 23 iulie 1990, publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 9 mai 1992, prin care a fost recunoscuta si este continuatoarea de drept a Camerei de Comert si Industrie Arad, desfiintata prin Decretul nr. 74 din 1949.

Art.4. Camera are sediul in municipiul Arad, str. Closca nr. 5, judetul Arad. Camera poate constitui sucursale, birouri sau sedii secundare in alte orase sau municipii din judet, cat si reprezentante in strainatate, in functie de necesitatile comunitatii de afaceri.

Art.5. Elementele de identitate vizuala a Camerei cuprind simbolul si denumirea specifica si intrunesc caracteristicile comune specifice Sistemului Camerelor de Comert.

CAPITOLUL II
ATRIBUTIILE CAMEREI

Art.6. Camera indeplineste urmatoarele atributii:
(1) reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate,initiaza si organizeaza misiuni economice, parteneriate, intalniri, contacte de afaceri, seminarii si simpozioane, diferite evenimente in tara si strainatate;

(2) incheie protocoale cu autoritatile administratiei publice locale si judetene precum si cu structurile regionale, ce sunt obligate sa-i acorde sprijin conform legii, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a realizarii actiunilor pe care le initiaza, in folosul dezvoltarii economice in teritoriu;

(3) sprijina autoritatile administratiei publice locale si judetene precum si structurile regionale in scopul dezvoltarii economico – sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
(4) sprijina membrii sai in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din strainatate, similare Camerei;
(5) prezinta institutiilor abilitate, la cerere sau din proprie initiativa, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
(6) participa la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate infiintate pe langa autoritatile/organismele publice locale si judetene precum si pe langa structurile regionale si informeaza membrii;
(7) colaboreaza cu institutiile statului, cu parteneri din domeniul public si/sau privat din tara si strainatate in vederea indeplinirii atributiilor sale;
(8) elaboreaza studii privind evolutia economica a judetului regiunii, prin mijloace proprii, in colaborare, dupa caz, cu alti parteneri din domeniul public si/sau privat;
(9)  pune la dispozitia Guvernului si autoritatilor publice, din initiativa proprie sau la cererea acestora, informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
(10)  elaboreaza anual un raport privind starea economiei judetene;
(11) elaboreaza procedurile de lucru privind activitatea proprie;
(12) realizeaza si administreaza infrastructura de afaceri de interes judetean: parcuri industriale stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologica, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, burse de marfuri si valori, case de licitatii;
(13) sprijina si desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, in interesul comunitatii de afaceri;
(14) organizeaza targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate si sprijina participarea comerciantilor la targuri si expozitii in strainatate;
(15) desfasoara activitati de informare si documentare in interesul membrilor sai si al economiei judetene;
(16)  organizeaza, singure sau in colaborare cu alte institutii, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitar, ca: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
(17) organizeaza cursuri de formare profesionala (initiere, calificare, specializare, perfectionare);
(18)  furnizeaza servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare servicii de ocupare care constau in servicii de formare si consiliere;
(19)  desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti dupa cum urmeaza:
(20) indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
(21)  obtinerea rezervarii denumirii firmei;
(22)  pregatirea documentatiei in vederea inregistrarii in registrul comertului;
(23)  tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;
(24)  proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;
(25) redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;
(26) redactarea actului constitutiv si al actului aditional al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;
(27) obtinerea datei certe pentru documentatia supusa inregistrarii;
(28) prestarea de servicii de consultanta in vederea obtinerii avizelor/autorizatiilor de functionare;
(29) obtinerea avizelor/autorizatiilor de functionare;
(30)  depunerea bilantului contabil al comerciantilor la registrul comertului;
(31)  depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la registrul comertului;
(32)  organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
(33) tine si valorifica, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale, conform unei proceduri aprobate la nivel national;
(34) tine evidenta proprie a situatiei firmelor comerciale si a emblemelor comerciale la nivel judetean;
(35)  tine registrul judetean al administratorilor comerciantilor;
(36) realizeaza baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri;
(37) participa cu informatiile proprii la formarea si actualizarea sistemului national de informatii de afaceri;
(38) elibereaza certificate de origine pentru marfurile romanesti, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporara a marfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;
(39) sprijina comerciantii in vederea implementarii sistemelor de management si a altor reglementari privind buna functionare a activitatii acestora;
(40) promoveaza, in comunitatea de afaceri, standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;
(41) vizeaza documentele comerciale externe;
(42) avizeaza existenta cazurilor de forta majora si elibereaza documente in acest sens;
(43) organizeaza Topul Judetean al firmelor si alte evenimente promotionale de anvergura judeteana si regionala;
(44) publica Buletinul Oficial al Camerei si alte publicatii de informare si reclama comerciala;
(45) dezvolta cu parteneri din domeniul public si/sau privat servicii in interesul membrilor;
(46) infiinteaza singura sau cu parteneri din domeniul public si/ sau privat entitati cu sau fara personalitate juridica, in vederea realizarii atributiilor sale;
(47) indeplineste si alte atributii conferite de legislatia in vigoare si/sau reglementari speciale.

Art.7. Atributiile Camerei pot fi realizate direct sau prin entitatile cu sau fara personalitate juridica create in acest sens.

CAPITOLUL III
MEMBRII CAMEREI

Art.8. Membrii Camerei pot fi:
Membri individuali:
(1) operatori economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati la oficiul registrului comertului, indiferent de domeniul de activitate;
(2) sucursalele, reprezentantele unor societati comerciale si altele asemenea, fara personalitate juridica, legal inregistrate la oficiul registrului comertului si autorizate sa functioneze.
Membri colectivi:
(1) filialele camerelor de comert bilaterale;
(2) asociatiile profesionale locale;
(3) organizatiile patronale existente in teritoriu;
Membri onorifici:
(1) cadre didactice;
(2) oameni de stiinta, specialisti in economie si legislatie comerciala;
(3) personalitati ale vietii publice.

Art.9. Drepturile membrilor
Membrii Camerei au urmatoarele drepturi:
(1) sa participe la adunarile Camerei, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza economia judetului si bunul mers al Camerei;
(2) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Camerei;
(3) sa beneficieze, in conditiile legii si ale statutului, de toate serviciile oferite de Camera;
(4) sa participe, prin asociere sau subscriptie, la societatile infiintate de Camera, avand ca scop prestarea de servicii in interesul membrilor sai;
(5) sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, in vederea promovarii acestora in fata autoritatilor si a forurilor competente;
(6) sa sesizeze Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli in functionarea Camerei;
(7) sa faca propuneri organelor de conducere in ceea ce priveste imbunatatirea activitatii;
(8) membrii individuali si colectivi au drept de vot deliberativ. Fiecare membru are dreptul la un singur vot;
(9) membrii onorifici au drept de vot consultativ;
(10) dreptul de reprezentare ca membru in organele de conducere ale Camerei din partea unei persoane juridice se exercita de catre administratori, administratori delegati, directorii societatii, procuratorii cu semnatura avand dreptul de a angaja societatea, organizatia sau asociatia, sau orice membru desemnat de Adunarea Generala a Asociatilor sau de catre Consiliul de Administratie, cu procura speciala, si se pierde odata cu incetarea situatiei pe care persoanele o au in entitatile juridice respective, sau prin retragerea procurii.

Art.10. Obligatiile membrilor:
(1) sa respecte prevederile Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007, ale statutului Camerei, precum si hotararile organelor colective de conducere ale Camerei;
(2) sa contribuie la indeplinirea obiectivelor Camerei;
(3) sa-si desfasoare activitatea cu respectarea prevederilor legii si a uzantelor;
(4) sa furnizeze informatiile si documentele stabilite prin lege sau solicitate de camera judeteana, pentru indeplinirea atributiilor acesteia.
(5) sa evite orice acte de concurenta neloiala;
(6) sa achite cotizatia. Cotizatia se achita in doua transe transe semestriale pana la sfarsitul anului.Valoarea cotizatiei se stabileste in functie de rezultatele ultimului exercitiu financiar si se aproba de catre Colegiul de Conducere.

Art.11. Obtinerea calitatii de membru
(1) calitatea de membru individual sau colectiv al Camerei se obtine prin cererea de aderare, insotita de plata taxei de inscriere si a cotizatiei aferente;
(2) calitatea de membru al Camerei se asigura pana la data desfasurarii Adunarii Generale/ Adunarii Generale a Reprezentantilor din anul urmator achitarii cotizatiei;
(3) calitatea de membru onorific se obtine prin acceptarea de catre personalitatea vizata a propunerii facute de Colegiul de Conducere al Camerei, la initiativa oricarei persoane fizice sau juridice;
(4) Personale fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social in afara judetul Arad pot deveni membri ai Camerei cu conditia de a fi membri ai Camerei judetene de la locul domiciliului sau al sediului social, dupa caz.

Art.12. Nu pot fi membri ai Camerei: minorii, interzisii, cei pusi sub control judiciar si cei care au suferit o condamnare definitiva pentru fapte cu caracter comercial.

Art.13. Pierderea calitatii de membru
(1) Membrii Camerei pierd aceasta calitate prin:
– renuntarea la calitatea de membru;
– nerespectarea prevederilor statutare;
– neplata cotizatiei anuale conform statutului;
-dizolvarea in conditiile legii a persoanei juridice;
– decesul persoanei fizice.
(2) Pierderea calitatii de membru se decide/se constata de catre Colegiul de Conducere al Camerei. Decizia poate fi contestata la Adunarea Generala a Membrilor/Adunarea Generala a Reprezentantilor, a carei hotarare este definitiva.
(3) Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea Colegiului de Conducere, luata la un interval de cel putin 6 luni de la excludere si numai cu plata integrala a cotizatiei restante.

CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI

Art.14. Organele de conducere ale Camerei sunt:
(1) Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor;
(2) Organele de conducere alese:
•    Colegiul de Conducere;
•    Presedintele;
(3) Organele de conducere executive:
•    Consiliul Director condus de Directorul General.
(4) Camera este organizata si functioneaza conform organigramei aprobata de Colegiul de Conducere, in concordanta cu reperele unitare specifice Sistemului Camerelor de Comert.

Art.15. Competentele, atributiile si raspunderile organelor de conducere ale Camerei sunt stabilite in baza prezentului statut, in conformitate cu prevederile Statutului-Cadru al Camerelor Judetene si in limitele prevazute in Legea Camerelor de Comert din Romania nr. 355/2007.

Art.16. Camera se poate organiza pe sectiuni, o data la patru ani, inainte de alegeri, dupa cum urmeaza:
(1) in situatia in care numarul membrilor Camerei este mai mare de 500;
(2) sectiunile se constituie in functie de sectoarele de activitate preponderente specifice judetului;
(3) membrii colectivi apartin sectiunii specifice sectorului de activitate in care sunt organizati;
(4) Adunarea Generala a sectiunii are rolul de a desemna reprezentantii sectiunii in Adunarea Generala a Reprezentantilor Camerei;
(5) totalitatea reprezentantilor sectiunilor Camerei alcatuiesc Adunarea Generala a Reprezentantilor Camerei;
(6) norma de reprezentare in Adunarea Generala a Reprezentantilor este de 1 (unu) la minim 5 (cinci) membri pentru fiecare sectiune;
(7) pentru sectiunile cu mai mult de 50 membri, numarul de reprezentanti se suplimenteaza cu o norma de reprezentare de 1 (unu) la minim 10 membri, dar nu mai mult de 30 reprezentanti pe sectiune.
CAPITOLUL V
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A. Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor

Art.17. Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor este organul suprem de conducere al Camerei si se compune din totalitatea membrilor prevazuti la art. 8 sau din totalitatea reprezentantilor sectiunilor alesi in conditiile prevazute la art. 16 din prezentul statut.

Art.18. Convocarea Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor
(1) Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor se intruneste anual in sesiune ordinara;
(2) in sesiune extraordinara Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor se intruneste ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante ce intra in competenta sa si care nu sufera amanare;
(3) convocarea Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor in sesiune ordinara si extraordinara se face de catre Presedintele Camerei sau la solicitarea cel putin 2/3 din numarul membrilor Colegiului de Conducere, a cel putin cel putin 1/3 din numarul membrilor sai ori de catre Comisia de Cenzori;
(4) convocarea se face prin presa locala, scrisoare, fax sau e-mail si va cuprinde locul, data, ora, si ordinea de zi precum si faptul ca materialele in extenso sunt puse la dispozitie pentru consultare la sediul Camerei pana in preziua intrunirii si pe pagina web a Camerei;
(5) convocarea Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor in sedinta ordinara se face cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru sedinta respectiva;
(6) convocarea Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor in sedinta extraordinara se face cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru sedinta respectiva;
(7) daca in Adunarea Generala se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificarile propuse se vor afisa pe pagina web a Camerei. Propunerile si observatiile referitoare la modificarea statutului vor fi formulate in scris la secretariatul Camerei, cu minim 2 (doua) zile inaintea intrunirii;
(8) Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor este condusa de Presedintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta;
(9) daca convocarea Adunarii Generale s-a facut cu respectarea prevederilor de la art. 18 (4) si totusi nu se intruneste qvorumul de jumatate plus unu din numarul total al membrilor Camerei, Adunarea Generala este legal constituita si va avea loc la data stabilita cu numarul de membrilor prezenti.

Art.19. Procedura de vot
(1) procedura de vot in Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor Camerei respecta conditia votului majoritar al membrilor prezenti, cu vot secret cand se refera la alegerea de persoane si cu vot deschis in celelalte cazuri;
(2) in caz de egalitate de voturi prevaleaza votul Presedintelui Camerei;
(3) inainte de deschiderea sesiunii Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor, Presedintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numarului membrilor prezenti, dupa lista nominala si va comunica Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor rezultatele verificarii;
(4) in conditiile intrunirii cvorumului de la 18(8), Presedintele Camerei declara Adunarea Generala / Adunarea Generala a Reprezentantilor statutara si trece la aprobarea si dezbaterea ordinii de zi.

Art.20. Atributiile Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor sunt:
(1) dezbate probleme de interes general si actual privind evolutia comertului, industriei agriculturii si serviciilor, promovarea economiei de piata, incurajarea liberei initiative si adopta rezolutii care reflecta pozitia membrilor Camerei in problemele dezbatute si care cuprind concluziile si propunerile de masuri corespunzatoare;
(2) dezbate si aproba raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori, privind activitatea desfasurata intre sesiunile Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor si descarcarea de gestiune;
(3) stabileste obiectivele generale ale activitatii de viitor a Camerei;
(4) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul Camerei;
(5) alege prin vot secret membrii Colegiului de Conducere pe baza unei candidaturi depuse cu cel putin 7 (sapte) zile lucratoare inainte de data desfasurarii Adunarii Generale de alegeri si valideaza Presedintele ales de catre acesta;
(6) alege Presedintele CCIA dintre membrii Colegiului de Conducere pe baza Candidaturii exprimata de acestia; mandatul Colegiului de Conducere, Presedintelui si Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani si se poate reinnoi;
(7) aproba Statutul si modificarile acestuia;
(8) dispune dizolvarea Colegiului de Conducere in urmatoarele cazuri:
– cand se descompleteaza la mai putin de jumatate plus unu din numarul membrilor alesi;
– pentru gestiune frauduloasa, care se va constata pe baza unui raport intocmit de Comisia de Cenzori sau in urma rezultatului definitiv al unei actiuni de control al organelor autorizate legal.
(9) in caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor va constitui un Colegiu interimar alcatuit din 7 (sapte) membri alesi dintre membri ai Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor si un presedinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar.
(10) prin insasi hotararea de dizolvare, Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor va stabili drepturile si obligatiile Colegiului de conducere interimar si ale Presedintelui interimar.
(11) Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor va alege Colegiul de Conducere si Presedintele in termen de doua luni.
(12) in situatia dizolvarii pentru gestiune frauduloasa Comisia de Cenzori va stabili si cuantumul daunelor si persoanele de la care se recupereaza.
(13) organizeaza sectiunile Camerei inainte de alegeri;
(14) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei;
(15) stabileste nivelul indemnizatiei membrilor Colegiului de Conducere, a Presedintelui si vicepresedintilor pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere, precum si indemnizatia membrilor Comisiei de Cenzori;
(16) aproba nivelul cotizatiilor membrilor Camerei;
(17) delibereaza si hotaraste in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta sa.

Art.21. Dispozitiile prezentului statut referitoare la convocarea si desfasurarea Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor se aplica in mod corespunzator si Adunarilor Generale ale sectiunilor.

B. Colegiul de Conducere

Art.22. (1) Colegiul de Conducere exercita in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor conducerea generala a Camerei si hotaraste in toate problemele ce intra in competenta sa in baza statutului sau a hotararii Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor.
(2) Colegiul de Conducere se intruneste in sesiune ordinara de regula trimestrial.
(3) In sesiune extraordinara Colegiului de Conducere se intruneste ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante ce intra in competenta sa si nu sufera amanare.

Art.23. Structura Colegiului de Conducere:
(1) Colegiul de Conducere se compune dintr-un numar impar de persoane (7 – 25) membri, astfel incat fiecare sectiune sa fie reprezentata de cel putin un membru;
(2) Presedintele Camerei este membru de drept pentru inca un mandat in Colegiul ce va fi ales dupa incetarea mandatului de Presedinte;
(3) Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariati ai Camerei. Ei pot primi indemnizatie de participare la activitatea Colegiului ce Conducere, stabilita prin hotarare a Adunarii Generale / Adunarii Generale a Reprezentantilor.

Art.24. Convocarea Colegiului de Conducere se face astfel:
(1) convocarea Colegiului de Conducere in sesiune ordinara si extraordinara se face de Presedintele Camerei cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data intrunirii;
(2) convocarea Colegiului de Conducere in sesiune extraordinara se poate face si la solicitarea a cel putin 1/3 din membrii sai sau a Comisiei de Cenzori;
(3) convocarea se realizeaza prin mijloace proprii de informare;
(4) cu aceasta ocazie se comunica locul, data, ora, si ordinea de zi a desfasurarii intrunirii precum si faptul ca materialele in extenso sunt puse la dispozitie pentru consultare la sediul Camerei pana in preziua intrunirii;
(5) Colegiul de Conducere este statutar constituit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor;
(6) daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de membri, se va face o noua convocare pentru o data ce se va situa intre a 3-a si a 5-a zi de la data stabilita in prima convocare, cand Colegiul de Conducere se va considera legal constituit cu orice numar de membri prezenti;
(7) Colegiul de Conducere este condus de Presedintele Camerei sau, in lipsa acestuia, de un reprezentant desemnat de Colegiului de Conducere dintre membri sai.

Art.25. Procedura de vot
(1) procedura de vot in Colegiul de Conducere al Camerei respecta conditia votului majoritar al membrilor prezenti, cu vot secret cand se refera la alegerea de persoane si cu vot deschis in celelalte cazuri;
(2) in caz de egalitate de voturi prevaleaza votul Presedintelui Camerei;
(3) inainte de deschiderea sesiunii Colegiului de Conducere Presedintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numarului membrilor prezenti dupa lista nominala si va comunica Colegiului de Conducere rezultatele verificarii;
(4) in conditiile intrunirii cvorumului, Presedintele Camerei declara Colegiul de Conducere statutar constituit si trece la aprobarea si dezbaterea ordinii de zi.

Art.26. Colegiul de Conducere are urmatoarele atributii:
(1) asigura conducerea Camerei, intre sesiunile Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor si duce la indeplinire hotararile acesteia;
(2) dezbate probleme de interes general privind economia judetului aparute in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor si adopta hotarari, concluzii si propune masuri corespunzatoare;
(3) intocmeste raportul anual privind activitatea Camerei si il supune aprobarii Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor;
(4) dezbate si propune obiectivele generale ale activitatii de viitor a Camerei;
(5) dezbate si propune bugetul anual al Camerei;
(6) alege, prin vot secret, dintre membrii sai 1-4 Vicepresedinti onorifici care nu reprezinta institutia, ci sectiunile pe care le conduc;
(7) vicepresedintii sunt alesi pentru o durata de 4 (patru) ani, in concordanta cu mandatul Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor, Colegiului de Conducere si al Presedintelui.
(8) aproba un regulament de desfasurare a alegerilor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale de alegeri;
(9) propune membrii Comisiei de Cenzori;
(10) propune Regulamentul de Organizare si Functionare;
(11) decide constituirea Adunarii Generale a Reprezentantilor;
(12) stabileste numarul de sectiuni ale Camerei, precum si norma de reprezentare a sectiunilor in Adunarea Generala a Reprezentantilor conform art. 16 din prezentul statut;
(13) aproba constituirea de catre Camera de sucursale, reprezentante, birouri sau sedii secundare in alte localitati din judet, cat si reprezentante in strainatate, in functie de necesitatile comunitatii de afaceri;
(14) aproba rapoartele privind organizarea si functionarea entitatilor cu sau fara personalitate juridica la care Camera este parte si informeaza Adunarea Generala / Adunarea Generala a Reprezentantilor in legatura cu activitatea acestora;
(15) propune criteriile de calcul si nivelul taxelor de inscriere si cotizatiilor anuale ale membrilor;
(16) propune indemnizatiile membrilor Colegiului de Conducere, Presedintelui, Vicepresedintilor, pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere precum si indemnizatia membrilor Comisiei de Cenzori;
(17) stabileste indemnizatia lunara a Presedintelui Camerei pentru exercitarea atributiilor sale executive;
(18) aproba taxele, tarifele, comisioanele si onorariile practicate de Camera pentru serviciile efectuate;
(19) propune modificari ale Statutului Camerei;
(20) aproba Organigrama si Regulamentul Intern al Camerei.
(21) aproba regulamentul Curtii de Arbitraj Comercial, regulile de Procedura Arbitrala, regulile de conciliere facultativa, Regulamentul Centrului de mediere precum si alte regulamente care intra in competenta sa;
(22) delibereaza si hotaraste in privinta oricaror alte probleme care intra in competenta sa.

C. Presedintele

Art.27. Presedintele Camerei:
(1) asigura conducerea activitatii Camerei si duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor, ale Colegiului de Conducere, precum si ale Comisiei de Cenzori, in conformitate cu dispozitiile legii si ale prezentului statut;
(2) reprezinta Camera in relatiile interne si internationale;
(3) este ales prin vot secret de Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor dintre membrii Colegiului de Conducere pe o durata de 4 (patru) ani si poate fi reales; Presedintele poate fi reales pentru un singur mandat de inca 4 (patru) ani.
(4) nu poate fi salariat al Camerei;
(5) poate delega o parte din atributiile sale, precum si dreptul de semnatura a unor documente ce privesc activitatea curenta Vicepresedintilor sau conducerii executive a Camerei;
(6) poate primi o indemnizatie lunara stabilita de Colegiul de Conducere pentru exercitarea atributiilor sale in baza unui contract de mandat.

Art.28. Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:
(1) convoaca si prezideaza Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor, Colegiul de Conducere si propune problematica ce va fi inclusa pe ordinea de zi a intrunirii acestora;
(2) reprezinta si angajeaza Camera in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
(3) angajeaza patrimoniul Camerei in limitele competentei stabilite de Colegiul de Conducere;
(4) aproba virari intre capitolele bugetare, precum si modificari in destinatia veniturilor, in limita bugetului aprobat;
(5) prezinta Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea si functionarea entitatilor cu sau fara personalitate juridica la care Camera este parte;
(6) prezinta Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de actiuni si bugetul anual al Camerei;
(7) aproba cererile de solicitare a calitatii de membru al Camerei. Decide pierderea calitatii de membru;
(8) propune organigrama Camerei conforma structurii unitare din cadrul Sistemului Camerelor de Comert si Regulamentul Intern al Camerei;
(9) aproba structura de personal a Camerei;
(10) numeste si revoca organele de conducere executiva;
(11) propune Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al Camerei;
(12) incheie, modifica si desface, in conditiile legii, contractele de munca ale salariatilor Camerei;
(13) negociaza si aproba salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale si modalitatile de acordare a acestora pentru salariatii Camerei, in limita Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si a reglementarilor legale in vigoare;
(14) decide infiintarea comisiilor de lucru interne, permanente sau temporare, care au drept scop buna functionare a Camerei;
(15) aproba nominalizarea salariatilor pentru deplasari in interes de serviciu, in tara si strainatate;
(16) desemneaza reprezentantii Camerei in comisiile, consiliile si comitetele de lucru sau de specialitate infiintate pe langa autoritatile/institutiile/organismele judetene si locale precum si pe langa structurile regionale;
(17) dispune sanctionarea disciplinara, numirea si eliberarea din functie a salariatilor Camerei;
(18) propune membrii Comisiei de Cenzori;
(19) propune dobandirea sau pierderea calitatii de membru;
(20) propune criteriile de calcul si nivelul cotizatiilor anuale ale membrilor;
(21) propune taxele, tarifele, comisioanele si onorariile practicate de Camera pentru serviciile efectuate;
(22) aproba Procedurile de Lucru si Manualul Calitatii;
(23) propune constituirea de catre Camera de sucursale, reprezentante, birouri sau sedii secundare in alte localitati din judet, cat si reprezentante in strainatate, in functie de necesitatile comunitatii de afaceri;
(24) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala / Adunarea Generala a Reprezentantilor si Colegiul de Conducere;
(25) adopta orice alte dispozitii pentru indeplinirea functiilor prevazute de legislatie si de prezentul Statut, care nu intra in competentele Adunarii Generale / Adunarii Generale a Reprezentantilor si Colegiului de Conducere.

D. Organe de Conducere Executive

Art.29. Competentele, atributiile si raspunderile functiilor din structura organizatorica executiva se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare, aprobat de Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor.
Dispozitii comune Organelor de Conducere

Art.30. Organele de conducere si fiecare dintre membrii acestora, raspund de activitatea organului respectiv in fata celor care i-au ales.

Art.31. Fiecare membru raspunde fata de organul de conducere din care face parte, pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin.

Art.32. Pierderea calitatii de membru in organele de conducere:
(1) Calitatea de membru al unui organ de conducere inceteaza prin:

a) pierderea calitatii de membru al Camerei, in conditiile prevazute la art. 13 din prezentul statut;
b) revocare/demitere de catre organul de conducere care l-a ales/numit;
c) renuntare la functia pentru care membrul respectiv a fost ales/numit;
d) desfiintarea functiei pentru care acel membru a fost ales/numit.

e)prin revocrea mandatului membrului Colegiului de Conducere  de catre Adunarea Generala, daca a savarsit fapte de natura penala, fapte incompatibile cu statutul de membru al Colegiului
(2) Pierderea functiei pe baza careia a fost ales atrage dupa sine inlocuirea persoanei fizice cu succesorul sau, cu exceptia Presedintelui/Vicepresedintilor Camerei, situatie in care se va proceda la alegeri conform prevederilor prezentului statut, in cel mult doua luni.

(3) Persoanele care si-au pierdut calitatea de Presedinte, Vicepresedinte sau  membru al Colegiului de Conducere pe durata mandatului, nu mai pot fi alesi in functiile de Presedinte, Vicepresedinte, membru al Colegiului de conducere sau Director General in cadrul CCIA Arad.

Art.33. Membrii organelor de conducere vor continua de regula sa-si exercite mandatul si dupa expirarea acestuia, insa numai pana la prima intrunire a organului de conducere care l-a
ales/numit.

Art.34. Pentru asigurarea functionarii in bune conditii a Camerei, organele de conducere intre sesiunile lor pot delega din atributii organului de conducere subsecvent.

CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL SI VENITURILE CAMEREI

Art.35. Patrimoniul Camerei este format din bunurile mobile si imobile detinute de aceasta.

Art.36. Veniturile Camerei se constituie din:
(1) taxe de inscriere si cotizatia membrilor;
(2) tarifele percepute pentru activitatile efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile statutare;
(3) comisioane;
(4) venituri realizate din activitati desfasurate in conditiile legii si pe baza statutului;
(5) subventii, sponsorizari si donatii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
(6) venituri/dividende ale societatilor comerciale la care Camera este actionara sau asociata;
(7) tarife aferente unor activitati concesionate/delegate din partea statului;
(8) chirii percepute in conditiile legii;
(9) subventii/contributii de la bugetul statului pentru exercitarea activitatilor de interes general;
(10) alte venituri realizate din activitatea desfasurata, in conditiile prevazute de statut si de legislatia in vigoare.

Art.37. Exercitiul financiar al Camerei incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie din anul respectiv.

Art.38. Camera este obligata ca, in termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli de catre Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor sa il publice in Buletinul Camerei.

Art.39. Modul de utilizare a subventiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curtii de Conturi.

Art.40. Camera va contribui la acoperirea in parte a cheltuielilor de functionare a Camerei Nationale cu o cota parte din veniturile proprii, stabilita de Adunarea Generala a Camerei Nationale.

CAPITOLUL VII
CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI

Art.41. Controlul gestiunii Camerei va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasa de Adunarea Generala/Adunarea Generala a Reprezentantilor compusa din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel putin doua sa aiba calificarea de expert contabil.

Art.42. Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani.

Art.43. Comisia de Cenzori raspunde pentru activitatea sa de control in fata legii si a Adunarii Generale / Adunarii Generale a Reprezentantilor.

Art.44. Comisia de Cenzori isi va exercita oricand activitatea sa, dar nu mai putin de o data pe trimestru, cand efectueaza verificari operative.

Art.45. Comisia de Cenzori controleaza gestiunea Camerei, verifica executarea bugetului, operatiunile financiar-contabile, supravegheaza regularitatea evidentelor si prezinta Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor raportul lor in sesiunile corespunzatoare.

Art.46. La sfarsitul anului financiar Comisia de Cenzori examineaza contul de gestiune al anului expirat, situatia financiara si inventarul si intocmeste un raport, care se ataseaza la darea de seama anuala a Colegiului de Conducere al Camerei, se publica in Buletinul Oficial al Camerei impreuna cu executia bugetara.

Art.47. Daca descopera nereguli in gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunostinta Presedintelui Camerei ori dupa caz, Colegiului de Conducere sau Adunarii Generale/Adunarii Generale a Reprezentantilor.

CAPITOLUL VIII
RELATIILE CU AUTORITATILE PUBLICE

Art.48. Camera sprijina autoritatile administratiei publice in scopul dezvoltarii economico – sociale a zonei.

Art.49. Camera reprezinta si apara interesele membrilor in cadrul comisiilor tripartite si de specialitate, precum si in cadrul consiliilor si comitetelor de lucru infiintate pe langa autoritatile publice.

Art.50. Camera poate face parte din comisiile tripartite si de specialitate, precum si din consiliile si comitetele de lucru infiintate pe langa autoritatile publice locale, judetene si/sau la nivel regional.

Art.51. Camera formuleaza puncte de vedere in legatura cu proiectele legislative, actele normative si reglementarile ce tin de domeniul economic, pe care le inainteaza Camerei Nationale si/sau autoritatilor competente.

Art.52. Camera furnizeaza gratuit autoritatilor administratiei publice locale, judetene, regionale si centrale, la cerere, informatii din domeniul de activitate, solicitate in conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

Art.53. Autoritatile administratiei publice locale, judetene, regionale si centrale sunt obligate sa acorde sprijin Camerei, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a realizarii actiunilor pe care le initiaza in folosul dezvoltarii economice.

Art.54. Autoritatile administratiei publice locale, judetene, regionale si centrale sunt obligate sa ofere, fara plata, in conditiile legii, la cererea Camerei, toate informatiile cu caracter public necesare exercitarii atributiilor sale.

CAPITOLUL IX
ASOCIEREA CAMEREI

Art.55. Camera poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu Camere de Comert si Industrie, asociatii de afaceri, autoritati publice, precum si cu persoane fizice si juridice, pentru desfasurarea de activitati de interes economic general.

Art.56. Asociatiile constituite in conditiile articolului 55 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, in conditiile legii, desfasurand activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de organele de conducere competente ale partilor asociate.

CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE

Art.57. Orice membru poate ataca la organele de conducere ale Camerei, in ordine ierarhica, masurile dispuse impotriva sa.

Art.58. Litigiile nascute din prevederile prezentului statut, dupa depasirea procedurilor statutare, sunt de competenta instantelor judecatoresti, conform dispozitiilor de drept comun.

Art.59. Camera se constituie pe termen nelimitat.

Art.60. Dizolvarea Camerei se face in conditiile prevazute de lege.

Art.61. Prevederile prezentului statut sunt in concordanta cu Legea Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007, cu prevederile Statutului-Cadru al Camerelor de Comert Judetene aprobat de Adunarea Generala a Camerei Nationale din 27.12.2007 si cu celelalte prevederi legale si a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunarii Generale a Camerei de Comert si Industrie si Agricultura a judetului Arad din data de 04.01.2008.

Art.62. Prezentul Statut a fost modificat/completat conform dispozitiilor Legii 335/2007 Legea Camerelor de Comert din Romania,  Legii 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii Camerelor de Comert din Romania, cu prevederile Statutului cadru al Camerelor de Comert Judetene, aprobat de Adunarea Generala a Camerei Nationale din 27.12.2007 si cu celelalte prevederi legale si a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunarii Generalale Extraordinare a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din data de 20.05.2013.
Art.63. Prezentul Statut a fost modificat/completat conform dispozitiilor Legii 335/2007 Legea Camerelor de Comert din Romania,  Legii 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii Camerelor de Comert din Romania, cu prevederile Statutului cadru al Camerelor de Comert Judetene, aprobat de Adunarea Generala a Camerei Nationale din 27.12.2007 si cu celelalte prevederi legale si a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunarii Generalale Ordinare a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din data de 17.03.2014.

 

Art.64. Anexa 1 face parte integranta din prezentul statut.

Presedinte,
arh. Gheorghe Seculici

Anexa 1
Art. 1. In conformitate cu disp. art. 5 din Statutul-cadru al Camerelor judetene si vazand disp. art. 16 pct. 7 teza finala din Statutul Camerei Nationale, in temeiul disp. art. 16/5 din Legea 335/2007, elementele de identitate vizuala ale Camerelor de Comert Judetene au urmatoarea prezentare grafica.
Art. 2. Denumirea camera de comert si industrie poate fi completata, in functie de specificul judetului in care se infiinteaza, cu denumirea domeniului de activitate preponderent.
Art. 3. Elementul de traditie simbolistica a unei camere judetene se pastreaza, daca este cazul, in stanga antetului, fara a depasi marimea simbolului Camerei Nationale in economia paginii.
Art. 4. Elementele prevazute in art. 1 se regasesc pe urma tuturor stampilelor pe care le are in uz Camera judeteana.

 

X