Statutul CCIA2020-08-14T15:32:05+03:00

STATUTUL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ a județului ARAD aprobat în cadrul Adunării Generale din 22.07.2020

STATUTUL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ a județului ARAD
aprobat în cadrul Adunării Generale din 22.07.2020

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, denumită în continuare Cameră este organizată și funcționează conform Statutului propriu elaborat în baza Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007 și a dispozițiilor Statutului-Cadru al Camerelor Județene adoptat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României din data de 17.04.2018.
Art.2. Camera este organizație autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.
Art.3. Camera este înființată din inițiativa comercianților și a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 799 din 23 iulie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 9 mai 1992, prin care a fost recunoscută și este continuatoarea de drept a Camerei de Comerț și Industrie Arad, desființată prin Decretul nr. 74 din 1949.
Art.4. Camera are sediul în municipiul Arad, str. Cloșca nr. 5, județul Arad. Camera poate constitui sucursale, birouri sau sedii secundare în alte orașe sau municipii din județ, cât și reprezentațe în străinătate, în funcție de necesitățile comunității de afaceri.
Art.5. Elementele de identitate vizuală a Camerei cuprind simbolul și denumirea specifică și întrunesc caracteristicile comune specifice Sistemului Camerelor de Comerț.
CAPITOLUL II
ATRIBUȚIILE CAMEREI
Art.6. Camera îndeplinește următoarele atribuții:
(1) reprezintă și apară interesele comunității de afaceri în raport cu autoritățile române și cu organizații similare din strainătate, inițiază și organizează misiuni economice, parteneriate, întâlniri, contacte de afaceri, seminarii și simpozioane, diferite evenimente în țară și străinătate;
(2) încheie protocoale cu autoritățile administrației publice locale și județene precum și cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a realizării acțiunilor pe care le inițiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
(3) sprijină autoritățile administrației publice locale și județene precum și structurile regionale în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
(4) sprijină membrii săi în relația economică cu reprezentanțele oficiale ale altor state, consulatele și organismele din străinătate, similare Camerei;
(5) prezintă instituțiilor abilitate, la cerere sau din proprie inițiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
(6) participă la sedințele comisiilor, consiliilor și comitetelor de lucru sau de specialitate înființate pe lângă autoritățile/organismele publice locale și județene precum și pe lângă structurile regionale și informează membrii;
(7) colaborează cu instituțiile statului, cu parteneri din domeniul public și/sau privat din țară și străinătate în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;
(8) elaborează studii privind evoluția economică a județului regiunii, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alți parteneri din domeniul public și/sau privat;
(9) pune la dispoziția Guvernului și autorităților publice, din inițiativa proprie sau la cererea acestora, informații și opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
(10) elaborează anual un raport privind starea economiei județene;
(11) elaborează proceduri de lucru privind activitatea proprie;
(12) realizează și administrează infrastructura de afaceri de interes județean: parcuri industriale științifice și tehnologice, incubatoare de afaceri și tehnologice, centre de transfer și informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziționale, piețe virtuale, burse de mărfuri și valori, case de licitații;
(13) asigură informații privind programele europene, surse de finanțare și oferte de participare în programe internaționale;
(14) asigură servicii de informare, asistență și consultanță tehnologică;
(15) organizează și administrează baze de date privind activitatea comercială și structura comercianților și furnizează, la cerere, date cu privire la partenerii de afaceri, produse, și servicii de piață, prețuri, concurență, evoluții, bonitatea firmelor etc;
(16) asigură organizarea, înregistrarea, examinarea și certificarea formării profesionale și a competențelor profesionale, în condițiile legii;
(17) asigură asistență privind surse de finanțare și oferte de participare în programele internaționale;
(18) asigură servicii de asistență pentru obținerea de fonduri în cadrul unor programe naționale și internaționale;
(19) sprijină și desfășoară activități de cercetare-dezvoltare-inovare, în interesul comunității de afaceri, inclusiv prin creșterea vizibilității acestei activități și realizarea rețelelor de cercetare;
(20) organizează târguri, expoziții, saloane, forumuri de afaceri, acțiuni de parteneriat economic în țară și în străinătate și sprijină participarea comercianților la târguri și expoziții în străinătate;
(21) desfașoară activități de informare și documentare în interesul membrilor săi și al economiei județene;
(22) organizează, singure sau în colaborare cu alte instituții, în condițiile legii, instituții de învățământ preuniversitar, ca: școli comerciale, școli industriale și de meserii;
(23) organizează cursuri de formare profesională (inițiere, calificare, specializare, perfecționare);
(24) desfășoara activități de asistență și consultanță pentru comercianți, constituie servicii de asistență pentru înregistrarea în registrul comerțului, desfășurând următoarele activități:
a) îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmelor;
b) obținerea rezervării denumirii firmei;
c) pregatirea documentației în vederea înregistrării în registrul comerțului;
d) tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social/profesional;
e) proiectarea și execuția siglei și a emblemei pentru firme;
f) redactarea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, imputerniciților sucursalelor și a cenzorilor ca îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
g) redactarea actului constitutiv și al actului adițional al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;
h) obținerea datei certe pentru documentația supusă înregistrării;
i) prestarea de servicii de consultanță în vederea obținerii avizelor/autorizațiilor de funcționare;
j) obținerea avizelor/autorizațiilor de funcționare;
k) depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerțului;
(25) organizează activitatea de mediere și de soluționare prin arbitraj a litigiilor comerciale și civile interne și internaționale, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale aplicabile în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;
(26) activitatea curților de arbitraj de pe lângă Camerele Județene se desfășoară sub îndrumarea metodologică a Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera Națională;
(27) ține și valorifică, în interesul îmbunătățirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale, conform unei proceduri aprobate la nivel național;
(28) întocmește evidența proprie a situației firmelor comerciale și a emblemelor comerciale la nivel județean;
(29) realizează baze de date cuprinzând informațiile utile agenților economici în exercitarea activității lor, desfașoară activități de informare, documentare și consultanță în afaceri;
(30) întocmește o evidență proprie a societăților, sub denumirea de Catalogul Firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societăților, iar comercianții înregistrați la registrul comerțului se înscriu în catalogul firmelor întocmit de Camerele Județene;
(31) participă cu informații proprii la formarea și actualizarea Sistemului Național de Informații de Afaceri;
(32) eliberează pentru societățile care au sediul social în județul propriu fiecărei Camere Județene certificate de origine pentru mărfurile românești, certificate privind uzanțele comerciale, firmele înscrise, adnotările și modificările în situața juridică a firmelor, precum și certificate ce atestă existența unor incidente comerciale;
(33) sprijină agenții economici în vederea implementării sistemelor de management și a altor reglementări privind buna funcționare a activității acestora;
(34) promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale și industriale ale Uniunii Europene;
(35) avizează modelele de formulare de facturi, procuri și alte documente pentru comerțul internațional;
(36) certifică, la cerere, existența și obiectul de activitate al sociatăților, precum și semnătura reprezentanților legali ai acestora;
(37) avizează existența cazurilor de forță majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților;
(38) organizează Topul Județean al firmelor și alte evenimente promoționale de anvergură județeană și regională;
(39) publică Buletinul Oficial al Camerei și alte publicații de informare și reclamă comercială;
(40) dezvoltă cu parteneri din domeniul public și/sau privat servicii în interesul membrilor;
(41) înființează singură sau cu parteneri din domeniul public și/ sau privat entități cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuțiilor sale;
(42) asigură servicii specifice în domeniul proprietății intelectuale și industriale, precum și servicii conexe acestui domeniu;
(43) furnizează servicii de mediere a muncii, servicii de consiliere și formare profesională pentru dezvoltarea capacităților persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă precum și orice alte activități care duc la creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
(44) identifică și inventariază nevoile companiilor și asigură reprezentarea intereselor acestora, în colaborare cu alte organizații reprezentative ale oamenilor de afaceri;
(45) acordă consultații, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare; obiective și strategii de marketing; planificare, și politici privind resursele umane; strategii de compensare și pensionare; planificarea producției și planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanță, îndrumare sau asistență operațională pentru firme și servicii publice cu privire la: proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultanță și asistență acordată firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control, managementul informației etc.
(46) furnizează servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă (informare și consiliere profesională, medierea muncii), în condițiile legii;
(47) furnizează servicii de coaching și mentorat în scopul stimulării inițiativelor antreprenoriale prin activități de training și de evaluare a competențelor antreprenoriale, manageriale și a capacității de a planifica și gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor individuale și organizaționale;
(48) îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.
Art. 7 Atribuţiile Camerei pot fi realizate direct sau prin entităţile, cu sau fără personalitate juridică create în acest sens.
Art. 7¹ (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit Legii nr. 335/2007 și a prevederilor prezentului statut, Camerele, atât în relațiile dintre ele, cât și în mod direct, au obligația să evite orice acte de concurență neloială.
(2) Relațiile dintre Camerele Județene sunt guvernate de principiul teritorialității, principiul cooperării, principiul transparenței, principiul îndeplinirii cu bună-credință a atribuțiilor și obligațiilor ce le revin, principiul soluționării pe cale amiabila a diferendelor dintre ele.

CAPITOLUL III
MEMBRII CAMEREI
Art.8. Membrii Camerei pot fi:
Membri individuali:
(1) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la oficiul registrului comerțului, indiferent de domeniul de activitate;
(2) sucursalele, reprezentanțele unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la oficiul registrului comerțului și autorizate să funcționeze.
Membri colectivi:
(1) filialele camerelor de comerț bilaterale;
(2) asociațiile profesionale locale;
(3) organizațiile patronale existente în teritoriu;
Membri onorifici:
(1) cadre didactice;
(2) oameni de știință, specialiști în economie și legislație comercială;
(3) personalități ale vieții publice.
Art.9. Drepturile membrilor
Membrii Camerei au următoarele drepturi:
(1) să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;
(2) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Camerei;
(3) să beneficieze, în condițiile legii și ale statutului, de toate serviciile oferite de Cameră;
(4) să participe, prin asociere sau subscripție, la societățile înființate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
(5) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianților, în vederea promovării acestora în fața autorităților și a forurilor competente;
(6) să sesizeze Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcționarea Camerei;
(7) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce privește îmbunatățirea activității;
(8) să solicite şi să primească sprijinul Camerei, în limita atribuțiilor legale și statutare ale acesteia, în rezolvarea problemelor care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea apărării şi promovării acestor interese;
(9) membrii individuali și colectivi au drept de vot deliberativ. Fiecare membru are dreptul la un singur vot;
(10) membrii onorifici au drept de vot consultativ;
(11) dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratorii-delegați, directorii societății, persoanele împuternicite să angajeze societatea, organizația ori asociația, sau de către orice persoană desemnată de Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor/Membrilor sau de către Consiliul de Administrație/Consiliul Director, cu procură specială, și se pierde odată cu încetarea calității pe care persoanele o au în entitățile juridice respective, sau la încetarea mandatului special.
Art.10. Obligațiile membrilor:
(1) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007, ale statutului Camerei, precum și hotărârile organelor colective de conducere ale Camerei;
(2) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei;
(3) să-și desfășoare activitatea cu respectarea prevederilor legii și a uzanțelor;
(4) să evite orice acte de concurență neloială;
(5) să achite cotizația. Cotizația se aprobă de către Colegiul de Conducere.
Art.11. Obținerea calității de membru
(1) calitatea de membru individual sau colectiv al Camerei se obține prin cererea de aderare, însoțită de plata taxei de înscriere și a cotizației aferente;
(2) calitatea de membru al Camerei se asigură până la data desfășurării Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanților din anul următor achitării cotizației;
(3) calitatea de membru onorific se obține prin acceptarea de către personalitatea vizată a propunerii făcute de Colegiul de Conducere al Camerei, la inițiativa oricărei persoane fizice sau juridice;
(4) Personale fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în afara județul Arad pot deveni membri ai Camerei cu condiția de a fi membri ai Camerei județene de la locul domiciliului sau al sediului social, după caz.
Art.12. Nu pot fi membri ai Camerei: interzișii, cei puși sub control judiciar și cei care au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.13. Pierderea calității de membru
(1) Membrii Camerei pierd această calitate prin:
– renunțarea la calitatea de membru;
– nerespectarea prevederilor statutare;
– neplata cotizației anuale conform statutului;
– dizolvarea persoanei juridice, în condițiile legii;
– decesul persoanei fizice;
– afectarea prerogativelor Camerei;
– organizarea de activități de concurență neloială Camerei Nationale, Camerelor Județene și camerelor de comerț bilaterale;
(2) Pierderea calității de membru se decide/se constată de către Președinte și se validează de Colegiul de Conducere al Camerei. Decizia poate fi contestată la prima Adunarea Generală a Membrilor, în cadrul căreia se ia act, se dezbate și se ia o hotărâre definitivă.
(3) Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi cu aprobarea aceluiași organ de conducere, care a hotarat excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere și cu plata din nou a taxei de înscriere.
Art. 13¹ Suspendarea calităţii de membru:
În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă calitatea de membru în perioada respectivă. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile înscrise în art. 9 şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.
CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI
Art.14. Organele de conducere ale Camerei sunt:
(1) Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților Secțiunilor, după caz;
(2) Organele de conducere alese:
• Colegiul de Conducere, care se întrunește în sesiuni și adoptă decizii;
• Președintele, care emite dispoziții;
(3) Organele de conducere executive: Secretarul General și alte organe de conducere specifice aparatului executiv, care pot fi, după caz, Directorul executiv, Directorul, Șeful de serviciu, de birou sau de compartiment etc., numite în conformitate cu prevederile statutului propriu și ale Codului muncii.
(4) Camera este organizată și funcționează conform organigramei aprobată de Colegiul de Conducere, în concordanță cu reperele unitare specifice Sistemului Camerelor de Comerț.
Art.15. Competențele, atribuțiile și răspunderile organelor de conducere ale Camerei sunt stabilite în baza prezentului statut, în conformitate cu prevederile Statutului-Cadru al Camerelor Județene și în limitele prevăzute în Legea Camerelor de Comerț din România nr. 355/2007.
Art.16. Camera se poate organiza pe secțiuni, o dată la patru ani, înainte de alegeri, după cum urmează:
(1) în situația în care numărul membrilor Camerei este mai mare de 500;
(2) secțiunile se constituie în funcție de sectoarele de activitate preponderente specifice județului;
(3) membrii colectivi aparțin secțiunii specifice sectorului de activitate în care sunt organizați;
(4) Adunarea Generală a secțiunii are rolul de a desemna reprezentanții secțiunii în Adunarea Generală a Reprezentanților Camerei;
(5) totalitatea reprezentanților secțiunilor Camerei alcătuiesc Adunarea Generală a Reprezentanților Camerei;
(6) norma de reprezentare în Adunarea Generală a Reprezentanților este de 1 (unu) la minim 5 (cinci) membri pentru fiecare secțiune;
(7) pentru secțiunile cu mai mult de 50 membri, numărul de reprezentanți se suplimentează cu o norma de reprezentare de 1 (unu) la minim 10 membri, dar nu mai mult de 30 reprezentanți pe secțiune.

CAPITOLUL V
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A. Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților
Art.17. Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților este organul suprem de conducere al Camerei și se compune din totalitatea membrilor prevăzuți la art. 8 sau din totalitatea reprezentanților secțiunilor aleși în condițiile prevăzute la art. 16 din prezentul statut.
Art.18. Convocarea Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților
(1) Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților se întrunește anual în sesiune ordinară;
(2) în sesiune extraordinară Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților se întrunește ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intra în competența sa și care nu suferă amânare;
(3) convocarea Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților în sesiune ordinară și extraordinară se face de către Președintele Camerei sau la solicitarea cel puțin 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere, a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi ori de către Comisia de Cenzori;
(4) convocarea se face prin presa locală, scrisoare, fax sau e-mail și va cuprinde locul, data, ora, și ordinea de zi precum și faptul că materialele în extenso sunt puse la dispoziție pentru consultare la sediul Camerei până în preziua întrunirii și pe pagina web a Camerei;
(5) convocarea Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților în ședință ordinară se face cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru sedința respectivă;
(6) convocarea Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților în sedință extraordinară se face cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru sedința respectivă;
(7) dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificarile propuse se vor afisa pe pagina web a Camerei. Propunerile și observațiile referitoare la modificarea statutului vor fi formulate în scris la secretariatul Camerei, cu minim 2 (doua) zile înaintea întrunirii;
(8) Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților este condusă de Președintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta;
(9) dacă convocarea Adunării Generale s-a făcut cu respectarea prevederilor de la art. 18 (4) și totuși nu se întrunește cvorumul de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Camerei, Adunarea Generală este legal constituită și va avea loc la data stabilită cu numărul membrilor prezenți.
Art.19. Procedura de vot
(1) procedura de vot în Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților Camerei respectă condiția votului majoritar al membrilor prezenți, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane și cu vot deschis în celelalte cazuri;
(2) în caz de egalitate de voturi prevalează votul Președintelui Camerei;
(3) înainte de deschiderea sesiunii Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților, Președintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenți, după lista nominală și va comunica Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților rezultatele verificării;
(4) în condițiile întrunirii cvorumului de la 18(8), Președintele Camerei declară Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților statutară și trece la aprobarea și dezbaterea ordinii de zi;
(5) dezbaterile și hotărârile adunării generale sunt consemnate în proces-verbal semnat de Președintele Camerei și de secretarul de ședință.

Art.20. Atribuțiile Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților sunt:
(1) dezbate probleme de interes general și actual privind evoluția comerțului, industriei, agriculturii și serviciilor, promovarea economiei de piață, încurajarea liberei inițiative și adoptă rezoluții care reflectă poziția membrilor Camerei în problemele dezbătute și care cuprind concluziile și propunerile de măsuri corespunzătoare;
(2) dezbate și aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori, privind activitatea desfășurata între sesiunile Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților și descărcarea de gestiune;
(3) stabilește obiectivele generale ale activității de viitor a Camerei;
(4) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul Camerei;
(5) alege prin vot secret membrii Colegiului de Conducere pe baza unei candidaturi depuse cu cel putin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data desfășurării Adunării Generale de alegeri și validează Președintele ales de către acesta;
(6) alege Președintele CCIA dintre membrii Colegiului de Conducere pe baza Candidaturii exprimată de aceștia; mandatul Colegiului de Conducere, Președintelui și Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani și se poate reînnoi;
(7) aprobă Statutul și modificările acestuia;
(8) dispune dizolvarea Colegiului de Conducere în următoarele cazuri:
– când se descompletează la mai puțin de jumătate plus unu din numarul membrilor aleși;
– pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei acțiuni de control al organelor autorizate legal.
(9) în caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 (șapte) membri aleși dintre membri ai Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților și un președinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar.
(10) prin insăși hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților va stabili drepturile și obligațiile Colegiului de conducere interimar și ale Președintelui interimar.
(11) Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților va alege Colegiul de Conducere și Președintele în termen de două luni.
(12) în situația dizolării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori va stabili și cuantumul daunelor și persoanele de la care se recuperează.
(13) organizează, în condițiile legii, secțiunile Camerei înainte de alegeri;
(14) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Camerei;
(15) stabilește nivelul indemnizației membrilor Colegiului de Conducere, a Președintelui și Vicepreședinților și membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere, precum și indemnizația membrilor Comisiei de Cenzori;
(16) aprobă nivelul minim al cotizațiilor membrilor Camerei;
(17) deliberează și hotărăște în privința oricăror altor probleme care intra în competența sa.
(18) Între ședințele Adunării Generale a Membrilor Camerei, hotărârile referitoare la atribuțiile acesteia sunt mandatate de drept Colegiului de Conducere, iar între sesiunile acestuia Președintelui Camerei, în situația în care, între ședințe/sesiuni, aceste hotărâri se impun a fi luate de urgență și fără trecerea vreunui termen, urmând a fi supuse validării în sesiunile/ședințele imediat următoare ale organelor de conducere respective;
Art.21. Dispozițiile prezentului statut referitoare la convocarea și desfașurarea Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților se aplica în mod corespunzător și Adunărilor Generale/Adunărilor Generale a Reprezentanților pe secțiuni.
B. Colegiul de Conducere
Art.22. (1) Colegiul de Conducere exercită în perioada dintre sesiunile Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților conducerea generală a Camerei și hotărăște în toate problemele ce intra în competența sa în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților.
(2) Colegiul de Conducere se întrunește în sesiune ordinară de regulă trimestrial.
(3) În sesiune extraordinară Colegiului de Conducere se întrunește, la convocarea Președintelui, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante ce intra în competența sa și nu suferă amânare.
Art.23. Structura Colegiului de Conducere:
(1) Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr impar de persoane (7 – 25) membri
(2) Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților pe o durată de 4 (patru) ani. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînoi.
(3) Președintele Camerei este membru de drept pentru încă un mandat în Colegiul ce va fi ales dupa încetarea mandatului de Președinte;
(4) Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariați ai Camerei. Ei pot primi indemnizație de participare la activitatea Colegiului ce Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților.
Art.24. Convocarea Colegiului de Conducere se face astfel:
(1) convocarea Colegiului de Conducere în sesiune ordinară se face de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, de Președintele Camerei cu cel putin 5 (cinci) zile înainte de data întrunirii;
(2) convocarea Colegiului de Conducere în sesiune extraordinară se poate face și la solicitarea a cel putin 1/3 din membrii săi sau a Comisiei de Cenzori;
(3) convocarea se realizează prin mijloace proprii de informare;
(4) cu această ocazie se comunică locul, data, ora, și ordinea de zi a desfășurării întrunirii precum și faptul că materialele in extenso sunt puse la dispoziție pentru consultare la sediul Camerei până în preziua întrunirii;
(5) Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenți direct sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare, cel puțin jumatăte plus unu din numărul membrilor;
(6) dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 3-a si a 5-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Colegiul de Conducere se va considera legal constituit cu orice număr de membri prezenți;
(7) Colegiul de Conducere este condus de Președintele Camerei sau, în lipsa acestuia, de un reprezentant desemnat de Colegiului de Conducere dintre membri săi;
(8) deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de egalitate de voturi, prevalează votul Președintelui.

Art.25. Procedura de vot
(1) procedura de vot în Colegiul de Conducere al Camerei respectă condiția votului majoritar al membrilor prezenți, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane și cu vot deschis în celelalte cazuri;
(2) în caz de egalitate de voturi prevalează votul Președintelui Camerei;
(3) înainte de deschiderea sesiunii Colegiului de Conducere Președintele Camerei va cere secretariatului tehnic verificarea numărului membrilor prezenți după lista nominală și va comunica Colegiului de Conducere rezultatele verificării;
(4) în condițiile întrunirii cvorumului, Președintele Camerei declară Colegiul de Conducere statutar constituit și trece la aprobarea și dezbaterea ordinii de zi.
Art.26. Colegiul de Conducere are următoarele atribuții:
(1) asigură conducerea Camerei, între sesiunile Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților;
(2) dezbate probleme de interes general privind economia județului apărute în perioada dintre sesiunile Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților și adoptă hotărâri, concluzii și propune măsuri corespunzătoare;
(3) întocmește anual sau ori de câte ori este nevoie raportul privind activitatea Camerei și îl supune aprobării Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților;
(4) aproba strategia, obiectivele, programul de acțiuni și de investiții ale Camerei;
(5) prezintă Adunării Generale, spre aprobare, bugetul anual al Camerei;
(6) alege, prin vot secret, dintre membrii săi 1-4 Vicepreședinți (7) vicepreședinții sunt aleși pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanță cu mandatul Colegiului de Conducere și al Președintelui. Președinții secțiunilor sunt și vicepreședinți ai Colegiului.
(8) aprobă un regulament de desfașurare a alegerilor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării Adunării Generale de alegeri;
(9) propune membrii Comisiei de Cenzori;
(10) propune Regulamentul de Organizare și Funcționare;
(11) decide constituirea Adunării Generale a Reprezentanților și stabilește norma de reprezentare pentru Adunarea Generală a Reprezentanților;
(12) stabilește numărul de secțiuni ale Camerei, precum și norma de reprezentare a secțiunilor în Adunarea Generală a Reprezentanților conform art. 16 din prezentul statut;
(13) aprobă constituirea de către Cameră de sucursale, reprezentanțe, birouri sau sedii secundare în alte localități din județ, cât și reprezentanțe în străinătate, în funcție de necesitățile comunității de afaceri;
(14) aprobă rapoartele privind organizarea și funcționarea entităților cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte și informează Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanților în legatură cu activitatea acestora;
(15) propune Adunării Generale, spre aprobare, criteriile de calcul și tarifelor de înscriere și raportțiilor anuale ale membrilor precum și indemnizațiile Președintelui, vicepreședinților, membrilor Colegiului de Conducere și a membrilor Comisiei de Cenzori;
(16) propune Adunării Generale indemnizațiile membrilor Colegiului de Conducere, Președintelui, Vicepreședinților, pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere precum și indemnizația membrilor Comisiei de Cenzori;
(17) aprobă, tarifele, comisioanele și onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;
(18) propune modificări sau completări ale Statutului Camerei;
(19) aprobă Organigrama, grila de salarizare și stimulare a personalului Camerei precum și Regulamentul Intern al Camerei.
(20) aprobă regulamentul Curții de Arbitraj Comercial, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere facultativă, Regulamentul Centrului de mediere precum și alte regulamente care intră în competența sa;
(21) ia act de aplicarea Regulilor Curții de Arbitraj conform legii, ia act de Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera Județeană și aprobă nivelul taxelor arbitrale;
(22) administrează patrimoniul deținut de Cameră;
(23) analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora;
(24) validează dobandirea sau pierderea calității de membru al Camerei, aprobate de Președinte;
(25) aprobă virări între capitolele bugetare, precum și modificări în destinația veniturilor, în limita bugetului aprobat;
(26) dezbate și aprobă raportul privind activitatea desfășurată de Cameră între sesiunile Colegiului de Conducere;
(27) aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificari în destinatia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
(28) aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anual al Camerei (inclusiv programul de investiții);
(29) aprobă majorarea fondului de salarii și de stimulare;
(30) aprobă aderarea Camerei la societăți comerciale în calitate de asociat/acționar sau în alte organizații și desemnează reprezentanții acesteia.;
(31) deliberează și hotărăște în privința oricăror alte probleme care intra în competența sa;
C. Președintele
Art.27. Președintele Camerei:
(1) asigură conducerea activității Camerei și duce la indeplinire hotărârile Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților, ale Colegiului de Conducere, precum și ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispozițiile legii și ale prezentului statut;
(2) reprezintă Camera în relațiile interne și internaționale;
(3) este ales prin vot secret de Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților dintre membrii Colegiului de Conducere pe o durată de 4 (patru) ani și poate fi reales.
(4) nu poate fi salariat al Camerei;
(5) poate delega o parte din atribuțiile sale, precum și dreptul de semnatura a unor documente ce privesc activitatea curenta Vicepreședinților sau conducerii executive a Camerei;
(6) poate primi o indemnizație lunară stabilită de Colegiul de Conducere pentru exercitarea atribuțiilor sale în baza unui contract de mandat.
Art.28. Președintele Camerei are următoarele atribuții:
(1) convoacă și prezidează Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților, Colegiul de Conducere și propune problematica ce va fi inclusă pe ordinea de zi a întrunirii acestora;
(2) reprezintă și angajează Camera în relațiile cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
(3) propune Colegiului de Conducere modificări și completări ale Statutului Camerei;
(4) angajează patrimoniul Camerei în limitele competenței stabilite de Colegiul de Conducere;
(5) propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, bugetul anual;
(6) prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea și funcționarea entităților cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte;
(7) prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acțiuni, programul de investiții și bugetul anual al Camerei;
(8) întocmește raportul trimestrial privind activitatea Camerei și îl supune aprobării Colegiului de Conducere;
(9) propune dobândirea, pierderea sau suspendarea calității de membru și înaintează documentele, spre validare, Colegiului de Conducere;
(10) propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, organigrama Camerei (11) aprobă structura de personal a Camerei;
(12) numește și revocă organele de conducere executivă;
(13) propune Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Camerei;
(14) încheie, modifică și desface, în condițiile legii, contractele de muncă ale salariaților Camerei;
(15) negociază și aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale și modalitățile de acordare a acestora pentru salariații Camerei, în limita Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și a reglementărilor legale în vigoare;
(16) decide înființarea comisiilor de lucru interne, permanente sau temporare, care au drept scop buna funcționare a Camerei;
(17) aprobă nominalizarea salariaților pentru deplasări în interes de serviciu, în țară și străinătate;
(18) desemnează reprezentanții Camerei în comisiile, consiliile și comitetele de lucru sau de specialitate înființate pe lângă autoritățile/instituțiile/organismele județene și locale precum și pe lângă structurile regionale;
(19) dispune sancționarea disciplinară, numirea și eliberarea din funcție a salariaților Camerei;
(20) propune membrii Comisiei de Cenzori;
(21) propune dobândirea sau pierderea calității de membru;
(22) propune Colegiului de Conducere nivelul cotizațiilor anuale ale membrilor;
(23) propune tarifele, comisioanele și onorariile practicate de Camera pentru serviciile efectuate;
(24) aproba Procedurile de Lucru și Manualul Calității;
(25) propune constituirea de către Camera de sucursale, reprezentanțe, birouri sau sedii secundare în alte localități din județ, cât și reprezentanțe în străinătate, în funcție de necesitățile comunității de afaceri;
(26) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanților și Colegiul de Conducere;
(27) adoptă orice alte dispoziții pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute de legislație și de prezentul Statut, care nu intră în competențele Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților și Colegiului de Conducere;
(28) Președintele poate delega o parte din atribuții, precum dreptul de semnatură a unor documente ce privesc activitatea curentă a Camerei, Vicepreședinților.
D. Organe de Conducere Executive
Art.29. (1) Competențele, atribuțiile și răspunderile funcțiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat de Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților.

Dispoziții comune Organelor de Conducere
Art.30. Organele de conducere și fiecare dintre membrii acestora, răspund de activitatea organului respectiv în fața celor care i-au ales.
Art.31. Fiecare membru răspunde față de organul de conducere din care face parte, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.
Art.32. Pierderea calității de membru în organele de conducere:
(1) Calitatea de membru al unui organ de conducere înceteaza prin:
a) pierderea calității de membru al Camerei, în condițiile prevăzute la art. 13 din prezentul statut;
b) revocare/demitere de către organul de conducere care l-a ales/numit;
c) renunțtare la funcția pentru care membrul respectiv a fost ales/numit;
d) desființarea funcției pentru care acel membru a fost ales/numit.
e) prin revocrea mandatului membrului Colegiului de Conducere de către Adunarea Generală, dacă a savârșit fapte de natură penală, fapte incompatibile cu statutul de membru al Colegiului
(2) Pierderea funcției pe baza căreia a fost ales atrage după sine înlocuirea persoanei fizice cu succesorul său, cu excepția Președintelui/Vicepreședinților Camerei, situație în care se va proceda la alegeri conform prevederilor prezentului statut, în cel mult două luni.
(3) Persoanele care și-au pierdut calitatea de Președinte, Vicepreședinte sau membru al Colegiului de Conducere pe durata mandatului, nu mai pot fi aleși în funcțiile de Președinte, Vicepreședinte, membru al Colegiului de conducere sau Director General în cadrul CCIA Arad.
Art.33. Membrii organelor de conducere vor continua de regulă să-și exercite mandatul și după expirarea acestuia, însă numai până la prima întrunire a organului de conducere care l-a ales/numit.
Art.34. Pentru asigurarea funcționării în bune condiții a Camerei, organele de conducere între sesiunile lor pot delega din atribuții organului de conducere subsecvent.
CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL ȘI VENITURILE CAMEREI
Art.35. Patrimoniul Camerei este format din bunurile mobile și imobile deținute de aceasta.
Art.36. Veniturile Camerei se constituie din:
(1) taxe de înscriere și cotizația membrilor;
(2) tarifele percepute pentru activitățile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile statutare;
(3) comisioane;
(4) venituri realizate din activități desfașurate în condițiile legii și în baza statutului;
(5) subvenții, sponsorizări și donații ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
(6) venituri/dividende ale societăților la care Camera este acționară sau asociată;
(7) tarife aferente unor activități concesionate/delegate din partea statului;
(8) chirii percepute în condițiile legii;
(9) subvenții/contribuții de la bugetul statului pentru exercitarea activităților de interes general;
(10) alte venituri realizate din activitatea desfașurată, în condițiile prevăzute de statut și de legislația în vigoare.
Art.37. Exercițiul financiar al Camerei incepe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.
Art.38. Camera este obligată ca, în termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli de către Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților să îl publice în Buletinul Camerei sau pe site-ul propriu.
Art.39. Modul de utilizare a subvențiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curții de Conturi.
Art.40. Camera va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcționare a Camerei Naționale cu o cotă parte din veniturile provenite din cotizații, stabilită de Adunarea Generală a Camerei Naționale.

CAPITOLUL VII
CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI
Art.41. Controlul gestiunii Camerei va fi efectuat de o Comisie de Cenzori aleasa de Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanților compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puțin două să aibă calificarea de expert contabil, potrivit legii.
Art.42. Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani.
Art.43. Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în fața legii și a Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților.
Art.44. Comisia de Cenzori își va exercita oricând activitatea sa, dar nu mai puțin de o dată pe trimestru, când efectuează verificări operative.
Art.45. Comisia de Cenzori controlează gestiunea Camerei, verifică executarea bugetului, operațiunile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidențelor și prezintă Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților raportul lor în sesiunile corespunzătoare.
Art.46. La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar Comisia de Cenzori, potrivit legii, examinează contul de gestiune al anului încheiat, situația financiară și inventarul și întocmește un raport, care se atașează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei, se publică în Buletinul Oficial al Camerei împreună cu execuția bugetară, sau pe site-ul Camerei, împreună cu execuția bugetară.
Art. 47 În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al Camerei, Comisia de Cenzori va stabili cuantumul daunelor și persoanelor de la care se recuperează, potrivit legii.
Art. 48 Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunoștință Președintelui Camerei ori după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților.
Art. 49 Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în fața legii și a Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanților, după caz.
CAPITOLUL VIII
RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE PUBLICE
Art.50. Camera sprijină autoritățile administrației publice în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei.
Art.51. Camera reprezintă și apară interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite și de specialitate, precum și în cadrul consiliilor și comitetelor de lucru înființate pe lângă autoritățile publice.
Art.52. Camera poate face parte din comisiile tripartite și de specialitate, precum și din consiliile și comitetele de lucru înființate pe lângă autoritățile publice locale, județene și/sau la nivel regional.
Art.53. Camera formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative și reglementările ce țin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naționale și/sau autorităților competente.
Art.54. Camera furnizeaza gratuit autoritatilor administratiei publice locale, judetene, regionale și centrale, la cerere, informații din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.
Art.55. Autoritățile administrației publice locale, județene, regionale și centrale sunt obligate să acorde sprijin Camerei, în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a realizării acțiunilor pe care le initiază în folosul dezvoltării economice.
Art.56. Autoritățile administrației publice locale, județene, regionale și centrale sunt obligate să ofere, fără plată, în condițiile legii, la cererea Camerei, toate informațiile cu caracter public necesare exercitării atribuțiilor sale.
CAPITOLUL IX
ASOCIEREA CAMEREI
Art.57. Camera poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu Camere de Comerț și Industrie, asociații de afaceri, autorități publice, precum și cu persoane fizice și juridice, pentru desfășurarea de activități de interes comun.
Art.58. Asociațiile constituite în condițiile articolului 55 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, în condițiile legii, desfășurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de organele de conducere competente ale parților asociate.
CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE
Art.59. Orice membru poate ataca la organele de conducere ale Camerei, în ordine ierarhică, măsurile dispuse împotriva sa.
Art.60. Litigiile născute din prevederile prezentului statut, dupăa depășirea procedurilor statutare, sunt de competența instanțelor judecătorești, conform dispozițiilor de drept comun.
Art.61. Camera se constituie pe termen nelimitat.
Art.62. Dizolvarea Camerei se face în condițiile prevăzute de lege.
Art.63. Prevederile prezentului statut sunt în concordanță cu Legea Camerelor de Comerț din Romania nr. 335/2007, cu prevederile Statutului-Cadru al Camerelor de Comerț Județene aprobat de Adunarea Generală a Camerei Naționale din 17.04.2018 și cu celelalte prevederi legale și a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunării Generale a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad din data de 22.07.2020.

Art.64. Prezentul Statut a fost modificat/completat conform dispozițiilor Legii 335/2007 Legea Camerelor de Comerț din Romania, Legii 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii Camerelor de Comerț din Romania, cu prevederile Statutului cadru al Camerelor de Comerț Județene, aprobat de Adunarea Generală a Camerei Naționale din 17.04.2018 și cu celelalte prevederi legale și a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunării Generalare Extraordinare a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad din data de 22.07.2020.
Art.65. Anexa 1 face parte integranta din prezentul statut.

Președinte,
arh. Gheorghe Seculici

Anexa 1
Art. 1. În conformitate cu disp. art. 5 din Statutul-cadru al Camerelor județene și vazând disp. art. 16 pct. 8 teza finală din Statutul Camerei Naționale, în temeiul disp. art. 16/5 din Legea 335/2007, elementele de identitate vizuală ale Camerelor de Comerț Județene au următoarea prezentare grafică.
Art. 2. Denumirea camera de comerț și industrie poate fi completată, în funcție de specificul județului în care se înființează, cu denumirea domeniului de activitate preponderent.
Art. 3. Elementul de tradiție simbolistică a unei camere județene se păstrează, dacă este cazul, în stânga antetului, fără a depăși mărimea simbolului Camerei Naționale în economia paginii.
Art. 4. Elementele prevăzute în art. 1 se regăsesc pe urma tuturor ștampilelor pe care le are în uz Camera județeană.

X