INVITAȚIE CURS

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad are deosebita plăcere de a vă invita să participați

la cursul autorizat EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

Durata cursului: 44 ore (20 ore teorie + 24 ore practică)
Locație: sediul CCIA ARAD – strada Closca nr. 5, Arad
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale și Ministerul Educației Nationale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate
Condiții: absolvenți de studii superioare

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:

 • Comunicare interpersonală
 • Comunicarea muncii în echipă
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Analiza legislației aplicabile specifice
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

.Cursul se adreseaza atat celor care sunt deja initiati în domeniul achizitiilor publice cat si celor care descopera abia acum tainele acestui domeniu.

 1. Tematica:
  • Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016;
  • HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice- M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;
  • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – M.Of. nr. 391/2016;
  • HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale- M.Of. nr.422/6 iunie 2016;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – M.Of. nr.392/2016;
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – M.Of. nr. 393/2016;
  • Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat– în vigoare din data de 10 mai 2018
  • ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control expost privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii
  • Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP,CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014;
 2. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU);
 3. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (abrogate Directiva 18);
 4. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17);
  • Legislatia specifica in vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA;
  • Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015);
  • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii;
  • Noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa;
  • Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice;
  • Etapele procesului de achizitie publica.
  • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice;
  • Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei;
  • Reguli de evitare a conflictului de interese;
  • Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoareestimată mai mare decât pragurile mentionate in lege: a) licitația deschisă şi paşii de urmat; b) licitația restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g) concursul de soluții; h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice i) procedura simplificata;
  • Modalitati de aplicare a procedurii simplificate;
  • Achizitia directa;
  • Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contracteor de AP: acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica;
  • Activitati de achizitie centralizata;
  • Exceptarea obligatiei declararii sbcontractantilor la sub 5% din valoarea ofertata;
  • Plati directe catre subcontractantii declarati;
  • Achizitii publice electronice (100%) obligatoriu;
  • Consultarea preliminara a pietei; includerea feedbackului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/documentaţiei descriptive;
  • Impartirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
  • Reguli de publicitate şi transparenţă;
  • Elaborarea si evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire;
  • Criterii de calificare şi selecţie: a) motive de excludere a candidatului/ofertantului; b) criterii privind capacitatea;
  • Criterii de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preţ d) cel mai bun raport calitate-cost;
  • Garantia de participare si garantia de buna executie.
  • Documentul unic de achiziţie european (DEAU). e-Certis;
  • Documentele ofertei;
  • Comisia de evaluare si procesul de verificare si evaluare; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanților; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice  moment.Eliminarea rigidităţii “prețului neobișnuit de scăzut”; identificarea de către comisia deevaluare a elementelor de preț ce diferă cu mult de prețurile pieței;
  • Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat;
  • Atribuirea contractelor de achiziţie publică și încheirea acordurilor-cadru;
  • Finalizarea procedurii de atribuire; Informarea candidaţilor/ofertanţilor;
  • Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: subcontractarea si modificarea contractului de achizitie publica/acordului cadru;
  • Dosarul achiziţiei – trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

 Vă așteptăm cu drag ,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Phone:+40-257-216520
Fax:+40-257216521
Mobile:+40-0730188299

2022-05-24T10:30:03+03:00
X